Copyright 2024 - Custom text here

 

1 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
2 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การตรวจสอบหลักฐานการทำบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน
3 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
5 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา
7 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การจัดทำแผนพัฒนาระยะกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏฏราชนครินทร์
8 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื้่อง  การใช้ระบบควบคุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้า)
9 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรือง  การดำเนินโครงการบริหารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
10 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  กระบวนการให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
12 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินรายได้กรณีคืนเงินยืมในระบบบัญชี
13 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
14 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
15 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
16 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  กระบวนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
17 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การบริหารงบประมาณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  แนวทางการตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
19 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การจัดทำโครงการบริการวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรินิกส์ Zoom Cloud Meeting
20 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การจัดกิจกรรมโครงการตามแผนงาน

 

 

 

f t g