Copyright 2023 - Custom text here

 

1 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
2 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การตรวจสอบหลักฐานการทำบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน
3 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
5 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา
7 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การจัดทำแผนพัฒนาระยะกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏฏราชนครินทร์
8 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื้่อง  การใช้ระบบควบคุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้า)
9 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรือง  การดำเนินโครงการบริหารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
10 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11 คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินรายได้กรณีคืนเงินยืมในระบบบัญชี

 

 

 

f t g