Copyright 2024 - Custom text here

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เห็นความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร มหาวิทยาลัยจึงจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน คำนึงถึงคุณภาพชีวิต ความมั่นคง และโอกาสก้าวหน้าของบุคลากรทุกคน โดยมีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เริ่มต้นที่ 17,250 - 33,600 บาท

           สำหรับสวัสดิการ มหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุคลากร การช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของบุคลากร การช่วยเหลือพิเศษอื่นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลในครอบครัว การจ่ายเงินสมทบในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่พักอาศัย การส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงมีการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความเท่าเทียม โดยกำหนดสิทธิการแต่งเครื่องแบบตามอัตลักษณ์ทางเพศภาพ ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจและรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีข้อจำกัดทางเพศ

         
       
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับค่าตอบแทนสวัสดิการ

  

 

 

f t g