Copyright 2024 - Custom text here

แบบฟอร์มเกี่ยวกับใบลา

1 ใบลาพักผ่อน (ไม่เกิน 5 วัน)
2 ใบลาพักผ่อน (เกิน 5 วัน)
3 ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (ไม่เกิน 5 วัน)
4 ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (เกิน 5 วัน)
5 ใบลาอุปสมบท
6 ใบลาไปช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร
7 ใบลาพักผ่อน อ., พนง.ประจำสัญญาจ้าง
8 ใบลาพักผ่อน (ช่วงปิดภาคเรียน)
9 ใบยกเลิกวันลา


 แบบฟอร์มอื่นๆ

1 ขออนุญาตไปต่างประเทศ
2 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
3 คำร้องขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
4 แบบคำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
5 แบบขอเปลี่ยนธนาคาร/เลขบัญชีธนาคาร
6 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย
7 บันทึกข้อความขอหนังสือผ่านสิทธิยื่นกู้ธนาคารกรุงไทย
8 แบบฟอร์มขออนุญาตไปสมัครสอบ ขออนุญาตลา และขอกลับ2559
9 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนการศึกษา

1 แบบฟอร์มขออนุญาตไปสมัครสอบเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ
2 แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ
3 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4 แบบฟอร์มปรับวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือน
5 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา
6 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา
7 ใบสมัครขอรับทุน
8 แบบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา 2557

  สนอ.

แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

f t g