Copyright 2021 - Custom text here
1 ขออนุญาตไปต่างประเทศ
2 ขออนุมัติปรับวุฒิ, เพิ่มวุฒิ และปรับอัตราเงินเดือน
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
4 แบบอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
5 บันทึกขอขยายเวลาการรับทุนการศึกษา
6 บันทึกรายงานผลการศึกษา
7 คำร้องขอหนังสือรับรอง
8 คำร้องขอมีบัตร
9 ใบเบิกการศึกษาบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย
10 แบบฟอร์มขออนุญาตไปสมัครสอบ ขออนุญาตลา และขอกลับ2559
11 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

คุณสามารถ Download แบบฟอร์มเกี่ยวกับใบลา ได้ด้านล่างนี้!

1 ใบลาผักผ่อน
2 ใบลาอุปสมบท
3 ใบลาป่วย, ลากิจส่วนตัว, ลาคลอดบุตร
4 ใบลาไปช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร
5 ใบลาผักผ่อน อ., พนง.ประจำสัญญาจ้าง
6 ใบยกเลิกวันลา
7 ใบลาผักผ่อน (ช่วงปิดภาคเรียน)

 

f t g