Copyright 2024 - Custom text here

 

               หน่วยงานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดหน่วยงานและความต้องการอัตรากำลัง การกำหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือน การดำเนินงาน ด้านงานบริหารงานบุคคลต่าง ๆ เช่น การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ความต้องการและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทุนพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศ การจัดทำทะเบียนประวัติ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ การติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนาบุคลากร การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

              1. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
                  งานรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา งานการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ งานขออนุญาตลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ งานต่อสัญญาจ้าง (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว งานตรวจสอบวันลา และสรุปวันลา งานออกบัตรประจำตัว งานตรวจสอบคุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ งานตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติราชการของบุคลากร เป็นต้น
              2. งานบำเหน็จ ความชอบ และทะเบียนประวัติ
                  ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจำ ลงข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ใน ก.พ.7 ของพนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำทะเบียนคุมผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งทางบริหาร บันทึกข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (http:www.nap.mua.go.th) บันทึกข้อมูลของบุคลากรข้าราชการฯ ลูกจ้างประจำ รวมทั้ง ลงข้อมูลการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ในระบบ edu2008.rru.ac.th การจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร งานจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) งานการประชุมต่างๆ การต่อสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ เป็นต้น
              3. งานพัฒนาบุคลากร
                  ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บ่มเพาะการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ" เป็นต้น
              4. งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
                  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา งานประกันสังคม ทุนการศึกษา เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินอื่นๆ ที่จ่ายพร้อมเงินเดือน ผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือน งานเบิกบำเหน็จดำรงชีพ งานเบิกบำเหน็จตกทอด งานเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านและค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ งานนำส่งเบิกเกินส่งคืนและรายได้แผ่นดิน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่ขอรับเงินโดยแนบต้นเรื่องพร้อมหลักฐานการจ่ายเป็นต้น
              5. งานธุรการ/งานสารบรรณ
                  รับหนังสือเข้าภายนอกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Document งานพิมพ์เอกสาร กรณี ร่าง พิมพ์ และตรวจทาน (หนังสือภายในและภายนอก) ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ งานควบคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์ งานข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวเกษียณอายุราชการ งานแผน/โครงการคำของบประมาณและงานเบิกจ่าย งานดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการต่างๆ  งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานควบคุมภายในและประกันคุณภาพ กิจกรรม วันผู้สูงอายุ กิจกรรมงานกษีณาลัย งานขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ/กรณีพิเศษ การช่วยข้าราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

 

                                               โครงสร้างการบริหารหน่วยงานบริหารงานบุคคล  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


               วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

               แผนยุทธศาสตร์

               ค่านิยมองค์กร


f t g