Copyright 2023 - Custom text here

 

 

                                                               บุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคล

                                                                  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

   

                                                                                                         

                                                                                                 นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณโสภณ

                                                           หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล

                                                                                           E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                      Tel. 089-7543243

  

                                                                                                        

                                                                  นางสิริมา  ตอรบรัมย์

                                                       รองหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล

                                                                                          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                   Tel. 083-1883527

  

                                                                                                             

                                                            นางสาวพรรณพัชร  ม่วงปรีดา

                                                         พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4

                                                                                      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                  Tel. 063-4563622

 

 

                                                                                                        

                                                                นางสาวภลดา  ใหม่พูล

                                                               นักวิชาการเงินและบัญชี

                                                                                      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                 Tel. 088-6162635

  

                                                                                                         

                                                                นางวาสินี  อิศรานุวัฒน์

                                                              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                                                           E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                   Tel. 086-3232771

  

                                                                                                        

                                                                 นางสาวอรวรรณ  โนรี

                                                                         บุคลากร

                                                                                            E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                   Tel. 087-6065447

    

                                                                                                       

                                                               นางสาวสุรัสวดี  ศรีมาลา

                                                              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                                                     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                  Tel. 094-8586281

   

                                                                                                      

                                                                      นางสาวมินตรา  องอาจ

                                                                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                                                                 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                            Tel. 082-2117660

  

                                                                                                      

                                                                นางสาวสาวิตรี  ผาสุข

                                                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                                                         E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                Tel. 082-4612283

 

 

 

 

 

 

                                                              นางสาวพัชรีพร  สนรักษา

                                                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                                               E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                                                Tel. 084-2355494

 

 

f t g