Copyright 2024 - Custom text here

 

 

                                                               บุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคล

                                                                  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

    

                                                                                                         

                                                                                                  นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณโสภณ

                                                                                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ   

                                                                       (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล)

                                                                                                       

                                                       

                                                                                                        

                                                                       นางสิริมา  ตอรบรัมย์

                                                                                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ   

                                                                                       (รองหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล)                                                                                                                                                                                

                                                                                         

                                                                  

    นางสาวพรรณพัชร  ม่วงปรีดา                    นางวาสินี  อิศรานุวัฒน์                           นางสาวภลดา  ใหม่พูล                             นางสาวอรวรรณ  โนรี

พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ               นักวิชาการเงินและบัญชี                                    บุคลากร                                                                            

    

                                                                           

                      นางสาวสิปภา  สุขโขใจดี                          นางสาวสุรัสวดี  ศรีมาลา                           นางสาวมินตรา  องอาจ

                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                          

                                                      นางสาวสาวิตรี  ผาสุข                             นางสาวพัชรีพร  สนรักษา

                                                                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                                                  

 

f t g