Copyright 2021 - Custom text here
 
   


ดร.นฤชล เรือนงาม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


     
   


นางการดา รสทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองกลาง


     
   
นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง
ตำแหน่ง :หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล
     
    นางสิริมา ตอรบรัมย์
ตำแหน่ง :รองหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล
     


นางสาวพรรณพัชร ม่วงปรีดา 
ตำแหน่ง :พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับ 4นางสาวภลดา ใหม่พลู 
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี


นางวาสินี อิศรานุวัฒน์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวอรวรรณ เหลืองทองคำ 
ตำแหน่ง :บุคลากร


นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


      


นางสาวสาวิตรี ผาสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

f t g