Copyright 2024 - Custom text here

   

1 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2564
2 จำนวนข้อมูลบุคลากร สายวิชาการ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ประจำปี 2564
3 จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2564
4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2564
5 สรุปผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
6 การดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
7 แบบสรุปโครงการพัฒนาบุคคลากร ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
   
  ปีงบประมาณ 2565
1 รายงานผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
รายงานผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565)
3 รายงานผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565)
4 รายงานผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565)
   
  ปีงบประมาณ 2566
1 รายงานผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)
2 รายงานผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)
3 รายงานผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)
4 รายงานผลการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2566
7 จำนวนข้อมูลบุคลากร สายวิชาการ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ประจำปี 2566
8 บัญชีรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
  ปีงบประมาณ 2567
1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

f t g