Copyright 2023 - Custom text here

   

1 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี 2564
2 จำนวนข้อมูลบุคลากร สายวิชาการ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ประจำปี 2564
3 จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2564
4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2564
5 สรุปผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

 

 

f t g