Copyright 2023 - Custom text here

 

ITA ปี 2566

O13  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     O13-1  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
     O13-2  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การตรวจสอบหลักฐานการทำบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน
     O13-3  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     O13-4  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
     O13-5  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การดำเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
     O13-6  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา
     O13-7  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การจัดทำแผนพัฒนาระยะกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏฏราชนครินทร์
     O13-8  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื้่อง  การใช้ระบบควบคุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน (บางคล้า)
     O13-9  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรือง  การดำเนินโครงการบริหารวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
     O13-10  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
     O13-11  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินรายได้กรณีคืนเงินยืมในระบบบัญชี
 
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O25-1  ประกาศ มรร. เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคล
     O25-2  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     O25-3  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     O26-1  กรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ปี 2561 - 2564   
     O26-2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O27-1  ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
     O27-2  ประกาศ มรร. เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2556
     O27-3  ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2554
     O27-4  ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
     O27-5  ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
     O27-6  ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554
     O27-7  ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
     O27-8  ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
     O27-9  ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2564
 
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     O28-1  ข้อมูลบุคลากร สายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปี 2565
     O28-2  จำนวนข้อมูลบุคลากร สายวิชาการ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ประจำปี 2565
     O28-3  จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565
     O28-4  สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพบุคลากร เรื่อง "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2564
     O28-5  สรุปผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
     O28-6  รายงานประจำปี 2565 หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 
สถิติการออกหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการปฏิบัติงานของบุคลากร
     - ข้อมูลสถิติการออกหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2565 - 2566
 

 

 

f t g