Copyright 2021 - Custom text here

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น.
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ และสาขาวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

       

      

      

 

f t g