Copyright 2021 - Custom text here

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

      

      

         

f t g