Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา และรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่สามารถนำสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานทุกระดับในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่หนุนเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

f t g