Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

f t g