Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) และที่ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

 

         

 

f t g