Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
นางสาวอรวรรณ โนรี นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ผาสุข หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วย Dashboard” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลในรูปแบบตัวเลข ตัวอักษร มาสรุปให้สามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียว และเป็นข้อมูลที่อัพเดทสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900

   

      

   

f t g