Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และที่ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

      

      

      

f t g