Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

      

 

f t g