Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.

นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

f t g