Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ นางสาวสาวิตรี ผาสุข เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

      

f t g