Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลาหน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์ สำนัก บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลของการทุจริตภาครัฐ นโยบายการป้องกันทุจริตตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่อต้านทุจริตภาครัฐ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากร มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการให้ – รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรู้ สามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และการบรรยาย เรื่อง “การต่อต้านทุจริตในภาครัฐ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมภพ ทรัพย์สมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

      

      

      

      

 

 

f t g