Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) และที่ห้องเทพนิมิตรชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

      

      

f t g