Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

 

f t g