Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ นางสาวสาวิตรี ผาสุข นาสาวอรรรณ โนรี ผู้ดูแลระบบ (Admin) และฝ่ายเลขาฯ ของคณะทำงาน ITA เข้าร่วมการประชุมหารือการให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

     

      

         

f t g