Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน/งาน และบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ มีความเข้าใจในรูปแบบของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจภัยคุกคามทางเว็บแอพพลิเคชัน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ตลอดจนการป้องกันภัยคุกคามทางเว็บแอพพลิเคชัน และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 900 ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

      

      

      

      

f t g