Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 4/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) และที่ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

f t g