Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ นางสาวสาวิตรี ผาสุข เข้าร่วมในการประชุมคณะทำงานศึกษาภาระงานเพื่อวางระบบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยบุลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

f t g