Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) และที่ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

 

f t g