Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวอรวรรณ โนรี บุคลากร หน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

      

      

      

      

f t g