Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิากรบดี ร่วมประชุมวิพากย์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPExV) ระดับมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

      

      

      

      

 

f t g