Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2566

นางสาวสาวิตรี ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูลงบประมาณและแผนงานโครงการบริการวิชาการและหารายได้” จัดโดยสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประเมินผล สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบริหารจัดการการให้บริการวิชาการและหารายได้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และห้อง 900 อาคาร 9

      

      

      

 

f t g