Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อรองรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

 

 

f t g