Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ และนางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา หน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) และที่ห้องห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

   

      

      

f t g