Copyright 2024 - Custom text here

 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสิริมา ตอรบรัมย์ นางสาวภลดา ใหม่พูล นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ นางสาวสุรัสดี ศรีมาลา นางสาวสาวิตรี ผาสุข นางสาวอรวรรณ โนรี และนางสาวมินตรา องอาจ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานคลัง หน่วยงานพัสดุ กองนโยบายและแผน หน่วยตรวจสอบภายใน โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการวิพากษ์ข้อกำหนดและขอบเขตงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

   

      

      

f t g