Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) และที่ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

   

   

   

f t g