Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 10/2566โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

      

f t g