Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
นางสาวสาวิตรี ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมโครงการอบรมและทดสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล วิทยากรบรรยายโดย วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 อาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

   

         

 

f t g