Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ โนรี เข้าร่วมการประชุมรับทราบวิธีดำเนินงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านระบบลายมือชื่อดิจิทัล (Digital signature) โดย บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom

   

   

 

f t g