Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

       

      

f t g