Copyright 2023 - Custom text here

 

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล ร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี ระดับคณะและหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึง เพื่อนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการวิพากษ์การนำเสนอโครงการของคณะและหน่วยงาน

      

      

      

      

 

 

f t g