Copyright 2023 - Custom text here

 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย บุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมชี้แจง ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

      

      

f t g