Copyright 2023 - Custom text here

 

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยานบริหารงานบุคคล พร้อมนางนางวาสินี อิศรานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวอรวรรณ โนรี บุคลากร หน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมไปถึงพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนพิจารณารูปแบบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

      

      

      

      

f t g