Copyright 2023 - Custom text here

 

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

      

      

      

      

f t g