Copyright 2023 - Custom text here

 

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมในการประชุมหารือการเตรียมการและกำกับติดตามผลการดำเนินงานแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี รวมทั้ง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

      

 

f t g