Copyright 2023 - Custom text here

 

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดย นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” โดยมี นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” ซึ่งมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีบริหารและทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก” และ “การเขียนแบบขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อีกทั้งยังสามารถพัฒนางาน พัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

   

      

      

         

 

 

f t g