Copyright 2021 - Custom text here

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -16.00 น.
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  ประจำคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

          

          

      

          

          

          

f t g