Copyright 2021 - Custom text here

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 -11.00 น.
การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                

             

             

      

      

   

      

 

 

f t g