Copyright 2021 - Custom text here

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขยายเวลาในการทำสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                

                

                

                

      

 

f t g