Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารานบุคคล พร้อมด้วย นางวาสินี อิศรานุวัฒน์ และนางสาวสุรัสวดี ศรีมาลา หน่วยงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์)

      

      

   

f t g