Copyright 2024 - Custom text here

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลของแผนการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในระดับมหาวิทยาลัย และนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย

      

      

      

f t g