Copyright 2021 - Custom text here

ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย+อุทธรณ์และร้องทุกข์ (สามารถคลิก link ได้ตามหัวข้อ)
1.ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกขช์ 2561
2.ข้อบังคับ มรร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย  (ฉบับที่ 2)
3.ข้อบังคับ มรร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3)
4.ข้อบังคับมรร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 2554ข้อบังคับของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
1.ข้อบังคับมรร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ.2551
2.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
3.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ. รศ.และ ศ พ.ศ.2560
4.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผศ. รศ. และศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
1.กองทุนพนักงาน (ฉบับที่ 2)2556
2.กองทุนพนักงาน 2556
3.กองทุนพนักงานฉบับที่ 3 (2560)

กองทุนสวัสดิการ
1.กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2.กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
3.ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 3)2560
4.สวัสดิการบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
5.สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) 2556
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2556

การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
1.ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) 2557

2
.ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) 2562
3.ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556
4.ข้อบังคับ มรร.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) 2557
5.ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
6.ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) 2560
7.ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
8.ข้อบังคับมรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562
9.ข้อบังคับมรร.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) 2556
10.ประกาศ มรร. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือกพนร. 2562

ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2554
1.การดำเนินการทางวินัย  (ฉบับที่ 2)
2.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง (พนม.)
1.การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่ง (ฉบับ2) ปี2555
2.การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่ง(ฉบับที่ 3)
3.ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 2554
4.ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง พนม. 2558

ระเบียบทุนการศึกษา+การศึกษาต่อ
1.ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนการศึกษา ฉ.3 พ.ศ.2560
2
.ระเบียบ มรร.ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ.2557
3.ระเบียบทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
4.ระเบียบมรร.ว่าด้วยทุนการศึกษา (ฉบับที่ 3)2560
5.ระเบียบมรร.ว่าด้วยทุนการศึกษา ปี 2551
6.ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมของบุคลากร พ.ศ.2557

หลักเกณฑ์การประเมินระหว่างสัญญาจ้างพนม. (สายวิชาการ+สายสนับสนุน)

1.ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนม.2558
2.ประกาศ มรร. เรื่อง แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2560
3.ประกาศ มรร. การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ 2560
4.ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง-และเงินค่าตอบแทข้อบังคับว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 2560
1.ข้อบังคับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)2556
2.ข้อบังคับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 2556
3.ส่งข้อบังคับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560ข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการ มรร
1.ข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการ (ฉบับที่ 2)2560
2.ประกาศ มรร. เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือตามประเพณี 2561
3.สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557ข้อบังคับว่าด้วยอาคารที่พักบุคลากรบางคล้า
1.ข้อบังคับ มรร.ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารที่พัก (2556)
2.ประกาศมรร. เรื่อง การบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากร มรร.บางคล้า (23 ก.พ.2560)
3.ประกาศมรร. การเข้าพักอาศัยและการบริหารจัดการอาคารที่พัก มรร.บางคล้า ฉบับที่ 2 (28 ธ.ค.2561)

f t g