Copyright 2023 - Custom text here

ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย+อุทธรณ์และร้องทุกข์
1. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554
2. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
3. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

4. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2561ข้อบังคับของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
1. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
2. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

3. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

กองทุนสวัสดิการ
1. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
3. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
4. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
5. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
2. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2556

การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย

1. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
2. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
3. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
4. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
5. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
6. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
7. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
8. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
9. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562
10. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
11. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

ข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 2554
1. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555)
2. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2550

ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง (พนม.)
1. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่ง (ฉบับ 2) ปี 2555
2. การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่ง (ฉบับที่ 3)
3. ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 2554
4. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง พนม. 2558

ระเบียบทุนการศึกษา+การศึกษาต่อ
1. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยทุนการศึกษา ฉ.3 พ.ศ. 2560
2. ระเบียบ มรร.ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. 2557
3. ระเบียบทุนการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4. ระเบียบมรร.ว่าด้วยทุนการศึกษา (ฉบับที่ 3) 2560
5. ระเบียบมรร.ว่าด้วยทุนการศึกษา ปี 2551
6. ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมของบุคลากร พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์การประเมินระหว่างสัญญาจ้างพนม. (สายวิชาการ+สายสนับสนุน)
1. ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนม.2558

2. ประกาศ มรร. เรื่อง แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.2560
3. ประกาศ มรร. การทดสอบความรู้ ความสามารถ และเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ 2560
4. ระเบียบ มรร. ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง-และเงินค่าตอบแทนข้อบังคับว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 2560
1. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
2. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
3. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560ข้อบังคับว่าด้วยสวัสดิการ มรร.
1. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

2. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

4. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
5. ข้อบังคับ มรร. ว่าด้วยสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
6. ประกาศ มรร. เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือตามประเพณี (2561)
ข้อบังคับว่าด้วยอาคารที่พักบุคลากรบางคล้า
1. ข้อบังคับ มรร.ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารที่พัก พ.ศ.2556
2. ประกาศ มรร. บางคล้า เรื่อง การบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากร มรร.บางคล้า (23 ก.พ. 2560)
3. ประกาศ มรร. เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากร มรร.บางคล้า (ฉบับที่ 2) (28 ธ.ค. 2561)
4. ข้อบังคับ มรร.ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารที่พัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

 

f t g