Copyright 2023 - Custom text here

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

      

      

      

f t g