Copyright 2023 - Custom text here

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล และนางสิริมา ตอรบรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ กรอบและแนวทางในการจัดทำระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สามารถจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมในการโครงการนี้ด้วย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ กรอบและแนวทางในการจัดทำระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สามารถจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีนางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

      

      

      

      

 

f t g